ผส. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ปลุกไฟการทำงานเชิงรุกยุค New Normal” ภายใต้กิจกรรม “อังคารวิถีใหม่ วิถีแห่งการเรียนรู้ยุค New Normal” ครั้งที่ 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมรับฟังการบรรยาย “ปลุกไฟการทำงานเชิงรุกยุค New Normal” ภายใต้กิจกรรม “อังคารวิถีใหม่ วิถีแห่งการเรียนรู้ยุค New Normal” ครั้งที่ 1 โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในยุค New Normal ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

 

โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ปลุกไฟการทำงานเชิงรุกยุค New normal”โดยมีเนื้อหาการอบรมในประเด็นต่างๆ อาทิ วิธีการดึงศักยภาพของบุคลากรหรือทีมงานให้สามารถทำงานเชิงรุกตามเป้าหมายที่วางไว้ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความทุ่มเทในการทำงานตามเป้าหมาย และการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมงาน เป็นต้น โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรม