กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทล. 212 สายนครพนม – อ.ท่าอุเทน แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งไทย-สปป.ลาว

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายนครพนม – อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 18.8 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งไทย-สปป.ลาว

ทางหลวงหมายเลข 212 เป็นทางหลวงสายรอง เริ่มต้นที่ อ.เมือง จ.หนองคาย เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทาง 580.375 กิโลเมตร สำหรับสายนครพนม-อ.ท่าอุเทน เป็นทางหลวงที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม เป็นเส้นทางเลียบฝั่งแม่น้ำโขงเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมการลงทุน การค้าชายแดน การขนส่ง และการท่องเที่ยว

ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้กับประชาชน กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว ระหว่าง กม.284+571 ถึง กม.303+424 จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไปกลับ) กว้างช่องละ 3.5 เมตรไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ก่อสร้างศาลาทางหลวงเพื่อให้ประชาชนใช้หลบแดดหลบฝนระหว่างรอรถโดยสาร จำนวน 22 แห่ง รวมงานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 644,155,495 บาท โครงการแล้วเสร็จ ช่วยให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดนครพนม เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงกับกลุ่มสมิกอาเซียน และสนับสนุนการพัฒนาด้านเศษฐกิจพิเศษของประเทศให้มีเพิ่มมากขึ้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง วันที่ 10 มิถุนายน 2564