กรมพัฒน์ฯ จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อำนวยความสะดวก ‘บริษัทมหาชนจำกัด’ เพิ่มช่องทางการส่งรายงานประจำปีและยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบ URL และ QR Code

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำนวยความสะดวก ‘บริษัทมหาชนจำกัด’ เพิ่มช่องทางการส่งรายงานประจำปี และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบ URL และ QR Code เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ภาคธุรกิจประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ สะดวกขึ้น พร้อมช่วยลดต้นทุนส่งเอกสารบริษัทจดทะเบียนได้ปีละกว่า 100 ล้านบาท

                นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีนโยบายหลักในการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุด ความถูกต้อง ความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดภาระและต้นทุนของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาและคุณภาพการบริการภาครัฐ โดยปรับปรุงกระบวนการให้บริการและการทำงานให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวก เพื่อให้สอดรับตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริการประชาชน ล่าสุด กรมฯ ได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกบริษัทมหาชนจำกัด โดยการลดขั้นตอนการส่งรายงานประจำปี และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ให้สามารถนำส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง URL และ QR Code ได้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่บริษัทมหาชนจำกัดต้องนำส่งในรูปแบบกระดาษหรือแผ่น CD เท่านั้น”

“ความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น เกิดจากความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกันนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ รวมถึง เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด โดยความร่วมมือนี้ จะเป็นรากฐานสำคัญในการร่วมกันพัฒนาตลาดทุนของไทยให้มีความเข้มแข็งระยะยาว และช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น”

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน “To Make the Capital Market “Work” for Everyone” ล่าสุดจากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มช่องทางให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนาระบบกลางให้บริการบริษัทจดทะเบียนนำส่งข้อมูลผ่าน QR Code และ URL ให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยระบบจะพร้อมให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่บริษัทจดทะเบียนเตรียมการเชิญประชุมผู้ถือหุ้น”

“ความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนได้ปีละกว่า 100 ล้านบาท และยังช่วยลดการใช้กระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า “ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และเป็นที่ทราบกันดีว่าจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนประมาณ 4.5 – 5 ล้านราย ดังนั้น การดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นถือว่าเป็นภาระสำหรับบริษัทจดทะเบียน การที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถส่งรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code ได้ ถือเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง”

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 02 547 5153, e-Mail : bservice@dbd.go.th และ www.dbd.go.th

*********************************

 

ที่มา : กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ