กปน. จัดงาน “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความสุข” เปิดรับฟังความคิดเห็น เน้นพัฒนาการบริการ เพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 – 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานเปิดงาน “Connected Stakeholders – Connected Happiness สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความสุข” พร้อมทั้งให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บริการสาธารณะ…สร้างสุขเพื่อประชาชน” โดยมี นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) คณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน

สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับสื่อสารวิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินงานของ กปน. ให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานของ กปน. ร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ภายในงานประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “ประปาสร้างสุขอย่างยั่งยืน (MWA for Sustainable Happiness)” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย ได้แก่ “ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อน กปน. ในอนาคต” โดย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. “ประปาสร้างสุข มิติที่ 1 : มั่นใจในคุณภาพน้ำประปาปลอดภัย” โดย นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) “ประปาสร้างสุข มิติที่ 2 : บริการงานประปาตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด” โดย นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) “ประปาสร้างสุข มิติที่ 3 : เข้าถึงทุกมิติงานประปาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดย นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ “ประปาสร้างสุข มิติที่ 4 : ดุลยภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน” โดย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน.

 

นายสุธี เปิดเผยว่า รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาการให้บริการที่มีความเป็นเลิศ สะดวก รวดเร็ว และมีจิตบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 2. แผนปฏิรูปประเทศ 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 4. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง กปน. ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการมีเวทีสื่อสารแผนการดำเนินงานขององค์กร พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานประปา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวไปสู่ “การบริการสาธารณะ…สร้างสุขเพื่อประชาชน” อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สืบไป

ด้าน นายปริญญา กล่าวว่า กปน. ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ทิศทางและนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาบริบทต่าง ๆ ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการ โดยมุ่งหวังประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

 

 

**********************************