สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ฝึกอบรมหลักสูตร Aviation Law and Regulations รุ่นที่ 8

ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรักษาการรองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธาน ในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aviation Law and Regulation รุ่นที่8 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 25 กันยายน -5 ตุลาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม        เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมตึก เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ

********************************