กรมอนามัย ชื่นชม กทม. พัฒนา GREEN & CLEAN Hospital Plus ชู 9 รพ.ระดับเพชร-ทอง-เงิน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมความสำเร็จ กรุงเทพมหานคร ที่พัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสำนักงานที่มีการยกระดับจาก GREEN & CLEAN Hospital เป็น Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) โดยมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Plus ในระดับเพชร (Diamond)    ระดับทอง (Gold)  และระดับเงิน (Silver) รวม 9 โรงพยาบาล

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังงานแถลงข่าวความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ณ  ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนากระบวนการ และส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน  เขตเมือง โดยการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสำนักงานที่มีการยกระดับจาก GREEN & CLEAN Hospital เป็น Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) โดยมุ่งหวังที่จะป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ มุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลที่ดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์จำนวน 9 โรงพยาบาลโดยแบ่งเป็นระดับเพชร (Diamond) จำนวน 1 โรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี ระดับทอง (Gold) จำนวน 7 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโรอุทิศ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลสิรินธร และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข และระดับเงิน (Silver) จำนวน       1 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์

“ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital Plus ต้องมีการดำเนินงานกิจกรรม GREEN ได้แก่ การจัดการมูลฝอยทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย การจัดการห้องส้วมตามมาตรฐาน HAS การลดใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย และการสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้สะอาด รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในโรงพยาบาลและสถานประกอบการ ถ่ายทอดกิจกรรม GREEN สู่ภาคีเครือข่าย ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลและสำนักงานมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ นำไปสู่การลดภาวะโลกร้อนด้วย อาทิ มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ พัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) โดยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community โรงพยาบาลมีการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีว   อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

 

***

 

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ