นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐและการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (Thai PeopleMap and Analytic Platform : TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผนดิน” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยมี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือฯ พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุน “การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐและการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผนดิน” เป็นการร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง ๑๑ หน่วยภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งทุกหน่วยงานได้ตกลงร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและด้านสารสนเทศ เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ ซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวได้ดำเนินการร่วมกันพัฒนากรณีตัวอย่างการพัฒนาระบบข้อมูล Big Data ของภาครัฐ ในประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ โดยการพัฒนาระบบ TPMAP เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สามารถออกแบบนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ รวมทั้งใช้การวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดสรรสวัสดิการและการวางแผนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการพัฒนาการจัดทำข้อมูล Big Data และการนำ TPMAP มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกำหนดกรอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลและประมวลผลในการตอบโจทย์หลัก ๔ โจทย์ ประกอบด้วย ๑) บุคคลใดจะเป็นผู้ได้รับสวัสดิการสังคม ๒) ผู้ที่ได้รับสวัสดิการมีลักษณะเป็นอย่างไร ๓) ผู้ที่ได้รับมีความเหมาะสมที่จะได้รับหรือไม่ และ ๔) ต้องมีการปรับเป้าหมายการให้สวัสดิการสังคมหรือไม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและถูกต้องแก่บุคคลที่ควรต้องได้รับสวัสดิการ

ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ในฐานะหน่วยหลักด้านสังคมของรัฐบาลในการดูแลและส่งเสริมสวัสดิการสังคมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ รวมทั้งคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมีความพร้อมในการบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคมร่วมกับอีก ๑๐ หน่วยงานภาครัฐ สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลผู้รับสวัสดิการและสำรวจเพิ่มเติมตามความต้องการในการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP