ประกันสังคมร่วมบูรณาการโครงการ Grab The Future พร้อมหนุนทุกกลุ่มอาชีพอิสระสมัครมาตรา 40

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานโครงการ “Grab the Future” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยบริษัท แกร็บแท๊กซึ่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ว่า นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และมีหลักประกันชีวิต สำนักงานประกันสังคมจึงได้ดำเนินการตามนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นประกันสังคมมาตรา 40 แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม โดยมีเป้าหมายจำนวน 5 ล้านคน ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน  โดยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ไม่เพิ่มเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีผู้ประกันตนเดิมที่อยู่ในระบบ อีกทั้งเพิ่มทางเลือกใหม่โดยให้เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบ  เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ดีงานโครงการ “Grab the Future” ในวันนี้ ต้องขอขอบคุณบริษัท แกร็บแท๊กซึ่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิดโอกาสให้สำนักงานประกันสังคมได้ถ่ายทอดการรับรู้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 แก่กลุ่มอาชีพแกร็บแท็กซี่ เพื่อสื่อสารและเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม พร้อมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของอาชีพอิสระ รวมทั้งสถาบันครอบครัวพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ แกร็บแท็กซี่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน อันจะนำไปสู่   การบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ของกระทรวงแรงงาน คือ “แรงงานนอกระบบ ได้รับความคุ้มครอง   มีหลักประกันทางสังคม  นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ต่อไป

…………………………………………………..

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง