‘พาณิชย์’ จับมือ WTO พัฒนานักเจรจาการค้าของไทย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) หารือ รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก     (นายโยนอฟ เฟดเดอริก อากา) สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมของ WTO พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยให้มีความรู้และทักษะด้านนโยบายและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้พบหารือกับนายโยนอฟ เฟดเดอริก อากา รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ในโอกาสเดินทางเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตรนโยบายการค้า หรือ Regional Trade Policy Course (RTPC) ที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Traded and Development. : ITD) ร่วมกับองค์การการค้าโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2561 โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมของ WTO เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก WTO ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไทยให้มีองค์ความรู้ด้านกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ และการเป็นนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการ WTO ได้ให้การสนับสนุนไทยในการส่งผู้เชี่ยวชาญ ของ WTO มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านการพัฒนานักเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่จัดให้ข้าราชการที่เข้าใหม่ และข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการเจรจาแล้ว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านนโยบายและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสมาชิก WTO เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปกลไกการทำงานของ WTO (WTO Reform) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องการปรับปรุงกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้า และความโปร่งใสของ WTO เป็นต้น กระทรวงพาณิชย์จึงมีแผนที่จะจัดสัมมนาเรื่องนี้ในช่วงต้นปี 2562 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศโดยความร่วมมือของ WTO ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญของไทย ซึ่ง WTO ยินดีสนับสนุนการจัดสัมมนาดังกล่าว

—————————————

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ