สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร FOOR รุ่นที่ 69

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์  เนินทราย  ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher Course (FOOR) รุ่นที่ 69 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นทุนจากประเทศเนปาล และทุนจากประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ