“วราวุธ” ส่งมอบโครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนริมถนนเพชรเกษม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

Featured Video Play Icon

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอุดม โปร่งฟ้า คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตรก็ตาม ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินโครงการ “ศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประขาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ” จำนวน จำนวน 43 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนมีน้ำบาดาลใช้ได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ําเพื่อ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอีกด้วย

นายวราวุธ กล่าวต่ออีกว่า การเดินทางมาที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตามเป้าหมาย แต่สิ่งที่อยากเน้นย้ำคือ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในเบื้องต้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลระบบให้ ก่อนที่จะส่งต่อให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลต่อไป

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 9,645 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้ดำเนินโครงการ “ศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ” รูปแบบโครงการ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ชุด หอถังเหล็กเก็บน้ำ ชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 80 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด สถานีจ่ายน้ำถาวร จำนวน 1 ชุด ประชาชนจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 7 แสนลูกบาศก์เมตรต่อปี