สธ.ร่วมลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Big Data) เพื่อจัดสวัสดิการภาครัฐ

กระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สนับสนุนการจัดสรรสวัสดิการ   การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับ 10 หน่วยงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐและการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยาน

 

โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 11 หน่วยงาน ได้แก่กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าครองชีพ เพิ่มโอกาสด้านอาชีพโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า ให้สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อให้สามารถออกแบบนโยบายสนับสนุนการจัดสรรสวัสดิการ การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า สำหรับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่การเกิด การเจ็บป่วย การตาย และข้อมูลด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนให้กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อมูล โดยข้อมูลที่ส่งไปทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ