กรมควบคุมโรค ผนึกกำลัง สคร. ในเขตอีสาน “สานพลัง สร้างนวัตกรรม ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ”

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 8 9 10 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22  เพื่อร่วม “สานพลัง สร้างนวัตกรรม ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ” โดยบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 25 รางวัล ในการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 8 9 10 ครั้งที่ 22   พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “อีสานสุขภาพดี วิถีดิจิทัล”

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแผนดำเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข MOPH 4.0 เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของโรคและภัยสุขภาพ ในยุคการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม การคมนาคมที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งกรมควบคุมโรคได้กำหนดนโยบาย DDC 4.0 โดยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ         มีแผนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดรับกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของรัฐบาล ทั้งการพัฒนาระบบสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เร่งรัดผลิตนักวิจัย และพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทุกแห่ง ได้ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ  ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ นวัตกรรม และประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของเครือข่าย

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 200 คน  โดยมีผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น 147 เรื่อง ได้รับการคัดเลือก 50 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอด้วยวาจา 30 เรื่อง ประเภทโปสเตอร์ 20 เรื่อง และการนำเสนอผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4 เรื่อง  ซึ่งจากผลงานทั้งหมดได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลรวม 25 รางวัล แบ่งเป็นประเภทการนำเสนอด้วยวาจาในด้านโรคติดต่อ ด้านระบาดวิทยา ด้านโรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ ด้านละ 3 รางวัล  รางวัลประเภทโปสเตอร์ 6 รางวัล และประเภทผลงานดีเด่น  4 รางวัล         ซึ่งผลงานต่างๆ เหล่านี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำมาประยุกต์และใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค