กรมควบคุมโรค มอบรางวัลเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 18  ธันวาคม 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ  จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรค

ตัวอย่างสถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ที่สำคัญและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน    มีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผล เช่น (1) ปี 2561 การคัดกรองผู้สัมผัสวัณโรคซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญกลุ่มหนึ่ง มีเป้าหมาย 4,944 คน ผลการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายได้ 10,264 คน  (2) ความร่วมมือกันระหว่างสื่อมวลชน อสม. ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการเฝ้าระวังข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ความรู้และพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อทุกช่องทาง

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ สร้างความภาคภูมิใจ ประสานและพัฒนาความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จึงจัดงานมอบรางวัลเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่น ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจำปี  โดยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน

การจัดงานมอบรางวัลเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นในครั้งนี้ เป็นผลการดำเนินงานประจำปี 2561      ให้แก่ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก โดยมีผู้รับรางวัลและแดสงความยินดี จำนวน 120 คน  จาก (1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (2)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (3)โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (4)โรงพยาบาลชุมชน (5)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (6)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (7)สถานประกอบการ (8)โรงเรียน

รางวัลผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 มีจำนวน 42 รางวัล  ประกอบด้วย   1.การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 2.การสอบสวนโรค  3.การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ  4.การป้องกันควบคุมโรคระดับอำเภอ  5.การป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียน 6.การสื่อสารความเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 7.การเฝ้าระวังสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ความสำเร็จที่เห็นในวันนี้ มาจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ซึ่งจะก่อเกิดความยั่งยืนในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 2  ต่อไป

 

**************************************************

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค