นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดพม. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอภิชาติ อภิชาตบุตร) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อรายงานผลการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ และหารือแนวทางการจัดงานวันผู้สูงอายุ ในปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งพิจารณาอรรถบท (Theme) การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้แทนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP