กรมควบคุมโรค พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันฯ โรคจากการประกอบอาชีพ พร้อมมอบโล่รางวัลแก่สถานประกอบการและโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 151 แห่ง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดำเนินงาน    เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพกลุ่มวัยแรงงาน และพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 4 ประเภท รวม 151 แห่งทั่วประเทศ ทั้งสถานประกอบการ และโรงพยาบาล ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส   รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มวัยแรงงาน และมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานตัวอย่างที่ดำเนินงานประสบผลสำเร็จในด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มวัยทำงาน โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และการประเมินการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพแบบครบวงจรในสถานประกอบการ โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายสำคัญ ที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานของกรมควบคุมโรค   ทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น โดยท้ายที่สุดคือการนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ ประชากรวัยทำงานของประเทศมีสุขภาพกาย สุขภาพใจและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 มีหน่วยงานที่ดำเนินงานประสบผลสำเร็จในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ผ่านการประเมินระดับประเทศและรับรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน    151 แห่ง (จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 520 แห่ง) แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ 65 แห่ง 2.โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับ 5 และระดับ 5 ต่อเนื่อง จำนวน 12 แห่ง    3.หน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น จำนวน 73 แห่ง และ 4.การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง จำนวน 1 แห่ง

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 360 คน ประกอบด้วย นักวิชาการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลและนักวิชาการจากสำนักที่เกี่ยวข้องของกรมควบคุมโรค กรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต รวมถึงผู้ประกอบการจากสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดี       ที่จะช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ และเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มวัยแรงงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค   โทร. 1422

 

******************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค