สธ. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ที่วัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ เป็นของขวัญปีใหม่

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมหน่วยแพทย์ “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน ที่วัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่วัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ประชาชนคนไทย

 

นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลัก รวมพลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แพทยสภา ภาคเอกชน สื่อมวลชน และกรมประชาสัมพันธ์  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพครอบคลุมทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เน้นบริการ 6 ด้านหลักได้แก่ 1.บริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โดยการตรวจโรคทั่วไป 2.บริการตรวจสายตา ประกอบด้วย การวัดสายตา คัดกรองต้อกระจก ส่งต่อผ่าตัด 3.บริการทันตกรรม ประกอบด้วย อุดฟัน ขูดหินปูน  ถอนฟัน ตรวจโรคในช่องปาก 4.บริการด้านสุขภาพจิต ประกอบด้วย คัดกรองพัฒนาการเด็ก คัดกรองและประเมินสุขภาพจิต ภาวะความเครียด ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย และการให้คำปรึกษา 5. บริการแนะนำและฝึกอาชีพ  6.กิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทพื้นที่

นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวต่อว่า  แต่ละจังหวัดเลือกพื้นที่ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม 2562 สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ได้จัดหน่วยแพทย์ออกให้บริการ 6 โซน ได้แก่ โซนกรุงเทพกลาง,โซนกรุงเทพเหนือ,โซนกรุงเทพตะวันออก,โซนกรุงเทพใต้,โซนกรุงธนเหนือและโซนกรุงธนใต้ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 12- 18 มกราคม 2562 ทั้งนี้ได้ให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ วันเวลา สถานที่ออกหน่วยผ่านทางเสียงตามสายของเทศบาล หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน สื่อทุกแขนงในพื้นที่ ให้ประชาชนทราบข่าวและเข้ารับบริการอย่างทั่วถึง  พร้อมจัดระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยซับซ้อน เพื่อให้การดูแลที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการตามพื้นที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและดูแลประชาชน นอกจากให้บริการประชาชน 6 ด้านหลักแล้ว ยังมีบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รถตรวจสุขภาพจิตเคลื่อนที่ กิจกรรมผู้สูงอายุ และให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำโภชนาการ อาหารปลอดภัย อาหารสุขภาพ โดยทั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการประมาณ 600 ราย

***************************************