สวธ.ประกาศผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2564

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติ  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทย โดยได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อธิบดีสวธ. กล่าวต่อว่า โดยในปีนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้คัดเลือกบุคคล ผู้ผดุง สร้างสรรค์ และถ่ายทอดการใช้ภาษาไทยเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ผู้มีผลงานการสร้างสรรค์ด้านการใช้ภาษาไทยหรือภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสม และบุคคลหรือองค์ที่มีบทบาทส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา และสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการภาษาไทยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

1. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย  ได้แก่

1.1 รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

1.2 รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

2. ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่

2.1 นางสาวเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

2.3 รองศาสตราจารย์บุณยเสนอ ตรีวิเศษ

2.4 นางสาวรัดเกล้า อามระดิษ

2.5 นางสาวรัศมี มณีนิล

2.6 นางสุชาดี มณีวงศ์

2.7 นางสุมาลี สุวรรณกร

2.8 นางสาวหทัยรัตน์ จตุรวัฒนา

2.9 นายอนุวัฒน์ แก้วลอย

2.10 นายอภิชาติ ดำดี

2.11 นายอภินันท์ สิริรัตนจิตต์

2.12 นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ

ชาวต่างประเทศ

2.13 นางสาวชิน คึน เฮ (Miss Shin, Keun Hye)

3. ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่

3.1 นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์

3.2 นายถนอม ปาจา

3.3 นายสมชาย ทองศรีเทพ

4. ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ได้แก่

4.1 พระราชปริยัติมุนี

4.2 นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์องค์กร

4.3 มูลนิธิศาสตราจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ

4.4 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

4.5 สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม https://bit.ly/2SAVFIs สวธ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.culture.go.th, เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม

 

……………………………………………