สวธ.ประกาศรายชื่อรอบคัดเลือก เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2564

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ม ได้จัดทำโครงการภาษาไทยแห่งชาติขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการอนุรักษ์กับความเปลี่ยนแปลง เพื่อสืบทอดภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อธิบดีสวธ. กล่าวต่อว่า ในการนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 60 คน โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ๆ ละ 15 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอ่าน การเขียนภาษาไทยต่อไป ดังนี้

ระดับประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 13 ปี)

1.เด็กชายกันต์ดนย์ ธีระรัฐพงษ์ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

2.เด็กชายสิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

3.เด็กหญิงพัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร

4.เด็กหญิงเมธปิยา กรกุม โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี

5.เด็กหญิงลัคนา ป้อมประเสริฐ โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ จังหวัดนครปฐม

6.เด็กหญิงพอฤทัย มณีพรม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี

7.เด็กหญิงนิรัชพร อรุณเรื่อ โรงเรียนวัดเชิงเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.เด็กหญิงภัคพร อินต๊ะวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

9.เด็กหญิงคัทริยา เคือทะวงค์ โรงเรียนบ้านโคกจังหวัดเชียงใหม่

10.เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์จังหวัดพิจิตร

11.เด็กชายสุภัทรนันท์ ชราโรจ โรงเรียนนางามวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

12.เด็กหญิงกนกรวี ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์จังหวัดหนองคาย

13.เด็กหญิงฟาเดียร์ หะยีกะจิ โรงเรียนบ้านบาเงง จังหวัดปัตตานี

14.เด็กหญิงอามาล อาลี โรงเรียนบ้านบาเงง จังหวัดปัตตานี

15.เด็กหญิงนูรีมัน โตะมอ โรงเรียนบ้านบาเงง จังหวัดปัตตานี

สำรองระดับประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 13 ปี)

1.เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองผุย โรงเรียนหนองกุงวิทยา จังหวัดมหาสารคาม

2.เด็กหญิงณัฐวรา ทนุราช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) จังหวัดเลย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 15 ปี)

1.เด็กหญิงจินต์จุฑา ค้าทันเจริญ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมกรุงเทพมหานคร

2.เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ สืบมา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

3.นายศร ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

4.นายศวัส มีอภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดปทุมธานี

5.เด็กหญิงพิชญธิดา สร้อยสมจิตร์ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จังหวัดสมุทรสาคร

6.เด็กหญิงปรียา มีสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม จังหวัดสิงห์บุรี

7.เด็กหญิงพิม อุสาหะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

8.เด็กหญิงเกสรา บับภาเอก โรงเรียนหนองกุงวิทยา จังหวัดมหาสารคาม

9.นายกฤษณ ภาคี โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ จังหวัดมุกดาหาร

10.นางสาวเติมศิริ มีพร โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

11.เด็กหญิงสุพัตตรา ชินพาด โรงเรียนบ้านเมืองบาง จังหวัดหนองคาย

12.นางสาวอริสา มีเสน โรงเรียนเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช

13.นายนันทวัฒน์ คงเพ็ชร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

14.เด็กหญิงนิตยา แก้วคุณ โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง

15.เด็กหญิงกุลภัทร บ่าวแช่มช้อย โรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา

สำรองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน ๑๕ ปี)

1.นางสาวฟ้าใส โสปัญโย โรงเรียนบ้านไร่เหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์

2.นางสาวพัชรพร จันทร์หอม โรงเรียนบ้านไร่เหนือ จังหวัดสงขลา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี)

1.นายพงศกร พิรมยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

2.นายกวิน เกียรติพิชญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

3.นางสาวเจตนิพิฐ สืบมา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

4.นางสาวสริตา ละครสี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรี

5.นายบดินทร์ แพงชัยภูมิ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6.นายฌานวิทย์ ไม้สนธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

7.นายเพชรอมร กันหารินทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

8.นายฉัตรมงคล หลวงอินตา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่

9.นางสาวปาณิสรา หมีทอง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่

10.นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

11.นางสาวนันทกานต์ ลินทอง โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จังหวัดขอนแก่น

12.นางสาวกวินนา บุญทศ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

13.นายวศินภัทรช์ หนูพินิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง

14.นางสาวศิริลักษณ์ คงแก้ว โรงเรียนเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช

15.นางสาวปวีณา เรืองคง โรงเรียนเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำรองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี)

1.นางสาวแต๋น – โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

2.นางสาวณัฐพร ชูศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

ระดับอุดมศึกษาหรือบุคคลทั่วไป (อายุไม่เกิน 25 ปี)

1.นายชยานันท์ คลี่บำรุง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2.นายราม แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3.นายกฤษณะ โรจนรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4.นายมาโนช พลายละหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

5.นายประภากร คล้ายสมาน มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

6.นางสาวมัณฑนา ชุมพลปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

7.นายปรัชญา พวงเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี

8.นายปรัชญา สุทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี

9.นายธงชัย คำรังสี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

10.นายสัณหวุฒิ ชราโรจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์

11.นายอภิชัย อุทัยแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

12.นางสาวช่อผกา บุญประกอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

13.นายเจริญ สีตาแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

14.นายแวมูฮัมหมัด มะเซ็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

15.นางสาวณัฐยา จันทร์พุ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรองระดับอุดมศึกษาหรือบุคคลทั่วไป (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)

1.นายเชาว์วัตน์ ปิงยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดปทุมธานี

2.นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจังหวัดยะลา

ในการนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม https://bit.ly/3bZ8Ny8 สวธ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.culture.go.th, เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม

 

……………………………………………