พก. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับอำเภอฯ ร่วมโรงพยาบาลในพื้นที่ 32 แห่ง ขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการพื้นที่ พร้อมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ในโรงพยาบาล

วันที่ 18 ธ.ค. 61) เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับอำเภอ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนโรงพยาบาลระดับอำเภอ และโรงพยาบาลระดับจังหวัด จำนวน 32 แห่ง และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พก.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีนโยบายในการผลักดันให้เกิดการดำเนินการจัดบริการให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ผ่านศูนย์บริการคนพิการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2556 มาตรา 20/3 กำหนดให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ให้บริการแก่คนพิการในระดับพื้นที่ให้ได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร การคุ้มครองและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงและได้รับสิทธิของคนพิการ การประสานส่งต่อให้คนพิการที่มีความต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพและสังคม

พก. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับอำเภอ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาลระดับอำเภอ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ในโรงพยาบาลระดับอำเภอที่เป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปดังกล่าว ให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพในชุมชน ควบคู่กับการรับบริการด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจะได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในระดับชุมชน การจัดตั้งและบทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมทั้งการแบ่งกลุ่มย่อยการพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชนในประเด็นรูปแบบการจ้างงานคนพิการในโรงพยาบาล รูปแบบการดูแลสุขภาพคนพิการที่ได้รับการจ้างงานในโรงพยาบาล และแนวทางการสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับคนพิการและชุมชน พร้อมนำความรู้ไปปรับใช้ในการช่วยเหลือคนพิการเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับคนพิการในแต่ละพื้นที่ โดยในระยะต่อไป จะกำหนดลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวง พม. กับกระทรวงสาธารณสุข ในความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับชุมชนและอำเภอ ภายใต้กลไกศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในระดับพื้นที่ต่อไป ในเดือนมกราคม 2562