นายกฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 2 นศ. ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ในฐานะบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 17 เม.ย.61 เวลา 07.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ นางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะเยาวชนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และนางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล ในฐานะบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมแสดงความยินดี

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งมั่นให้ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” สำหรับนางสาวปณิดา ยศปัญญา และนางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล ในฐานะผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด ทั้งนี้ รัฐบาลขอชื่นชมบุคคลทั้งสอง และในโอกาสนี้ จึงขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการรักษาคุณงามความดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความกล้าหาญ ในการยึดมั่นต่อความถูกต้อง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคมได้นำไปถือปฏิบัติต่อไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่บูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ขอแสดงความชื่นชมและยกย่อง นางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะเยาวชนที่สนับสนุนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีและยึดมั่นในความถูกต้อง จนนำไปสู่การกำหนดแนวทางและมาตรการในการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนอย่างรัดกุม โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและประชาชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ

##########