พก. จัดอบรมเตรียมความพร้อมองค์กรในการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร รุ่นที่ 1 หวังส่งเสริมองค์กรด้านคนพิการมีระบบ การบริหารงานได้มาตรฐาน เข้าถึงคนพิการในระดับพื้นที่

วันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมองค์กรในการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร รุ่นที่ 1 เพื่อให้องค์กรด้านคนพิการมีระบบการบริหารจัดการและการจัดบริการที่เป็นระบบอย่างชัดเจนได้มาตรฐาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2561    มีผู้แทนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ จำนวน 45 องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องปริ๊นบอลรูม 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

          นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ (พก.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ คนพิการทุกประเภทมีศักยภาพ ดำรงชีวิตอิสระ สู่สังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน รวมถึงมีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการให้มีศักยภาพในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงพัฒนาองค์กร  ให้เข้าสู่การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการเพิ่มมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต      คนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (10) โดยให้ความสำคัญแก่การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่องค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านคนพิการให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า พก. จึงได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมองค์กรในการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรด้านคนพิการมีระบบการบริหารจัดการและการจัดบริการที่เป็นระบบอย่างชัดเจนได้มาตรฐาน โดยในปีนี้ (2561) มีองค์กรด้านคนพิการรายใหม่ที่สมัครใจเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน รุ่นที่1 จำนวน 45 องค์กร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมองค์กรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้าน     คนพิการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 514 องค์กร ซึ่งมีองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีที่ศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง สามารถนำพาองค์กรของตนเองเข้าสู่มาตรฐานและจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้ จำนวน 100 องค์กร เพื่อดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับของคนพิการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ขณะเดียวกัน ในปีนี้ พก. ยังคงตั้งเป้าหมายหลักที่จะส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรเครือข่ายด้านคนพิการจนสามารถพัฒนาองค์กรให้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านคนพิการทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่การอบรมครั้งนี้ทำให้ทุกท่านได้รับความรู้เรื่องการจัดทำมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่องค์กรคนพิการจะเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ เพื่อให้คนพิการได้รับบริการอย่างทั่วถึง และตอบสนองความต้องการได้ทุกประเภทความพิการ ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมองค์กรรายใหม่ที่สมัครใจเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน รุ่นที่ 2 จำนวน 20 องค์กร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

 

##########################