สธ. จับมือ 5 กระทรวง ร่วมบูรณาการดูแลเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัยจากโรคและมีสุขภาพที่ดี พร้อมมอบโล่ 12 รางวัลแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงแรงงาน ร่วมขับเคลื่อนกลไกและความร่วมมือภายใต้กรอบการบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (กลุ่มเด็กปฐมวัย) โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กปลอดภัยจากโรคต่างๆ และมีสุขภาพที่ดี พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง จำนวน 12 แห่ง

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมืองฯ กรุงเทพฯ   นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก  พร้อมมอบโล่รางวัล “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก” จำนวน 12 แห่ง

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 4.2 ล้านคน แยกเป็นเด็กแรกเกิด-2 ปี มีร้อยละ 30 จะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครองในชุมชน และเด็กอายุ 3-5 ปี มีร้อยละ 70 เข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในเด็ก ของสำนักระบาดวิทยา ปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก จำนวน 60,729 ราย เสียชีวิต 3 ราย ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 43,508 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งโรคดังกล่าวมีแนวโน้มพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กของเครือข่ายในทุกระดับ ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกและความร่วมมือภายใต้กรอบการบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (กลุ่มเด็กปฐมวัย) โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามวัย โดยเป็นความร่วมมือจาก 6 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงแรงงาน  สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 77 จังหวัด  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  เจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย  สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร  กรมควบคุมโรค และผู้สนใจ จำนวนกว่า 160 คน

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่รางวัล “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก” จำนวน 12 แห่ง  ดังนี้  1.โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จ.เชียงราย  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัย  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่องลม จ.กำแพงเพชร  4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเดื่อ จ.ปทุมธานี  5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี  6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลิ้ว จ.จันทบุรี  7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนเมือง จ.กาฬสินธุ์   8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูผาแดง จ.อุดรธานี  9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขมิ้น-โพธิ์งาม จ.สุรินทร์  10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห่ จ.อำนาจเจริญ 11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินตก จ.นครศรีธรรมราช  และ 12.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาตาล่วง จ.ตรัง

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค