กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลงานความร่วมมือ “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” รอบ ๒ ปี พร้อมสานต่องานพัฒนาสังคมไทยไร้ความรุนแรง – วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) – สังคมผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐของคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) เป็นประธานในการประชุมสรุปผลงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมไทย พร้อมด้วย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคประชาสังคม (ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์) และรองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด ผู้แทนทีมภาคเอกชน (นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ) รวมทั้ง รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) และผู้แทนหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

การประชุมดังกล่าวได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๒ ปี ของคณะทำงานย่อย ๕ คณะ ใน ๕ ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ๑) ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการ ๒) ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ๓) ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย ๔) ด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุ และ ๕) ด้านความปลอดภัยทางถนน นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย (Building a Good Society Award) จำนวน ๒๐ รางวัล และเกียรติบัตรรางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย จำนวน ๑๘ รางวัล ให้แก่องค์กรที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP