กคช.รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในชุมชน “ลดใช้ถุงพลาสติก “ร่วมใจใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม”

การเคหะแห่งชาติเปิดตัวโครงการรณรงค์ “ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใจใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในชุมชนช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 14 ชุมชน เข้าร่วมโครงการกันอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

 

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันถุงพลาสติกเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะช่วยอำนวยความสะดวกในการบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดการขยะถุงพลาสติกเป็นปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ได้มีการขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขยะถุงพลาสติก 1 ใบใช้เวลาย่อยสลาย 450 ปี และทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับถุงพลาสติก ทั้งการเผากำจัดถุงพลาสติกและการนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำด้วยการนำมาใส่ขยะมูลฝอยจะทำให้เกิดการแปรสภาพเป็นผลให้เกิดก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกและทำให้โลกร้อนขึ้น ขณะเดียวกันโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ และครึ่งหนึ่งของถุงพลาสติกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง นอกจากนี้ มีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล

รัฐบาลได้กำหนดให้การบริหารจัดการขยะเป็นวาระสำคัญ ด้วยการรณรงค์ลดขยะในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการรณรงค์ “ลดการใช้ถุงพลาสติก ร่วมใจใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติและผู้อยู่อาศัยในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวันแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง และในปี 2562 ตั้งเป้าหมายพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการลดใช้ถุงพลาสติกใน 5 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 จังหวัดกรุงเทพฯ บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จังหวัดนนทบุรี บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี บ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการชุมชน นิติบุคคล และผู้นำชุมชนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อยู่อาศัยด้วยการนำถุงผ้าที่มีอยู่ในครัวเรือนมาใช้แทนถุงพลาสติก อีกทั้งยังช่วยกันคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งเพื่อลดจำนวนขยะในชุมชนอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมการเปิดตัวโครงการได้มีการมอบถุงผ้าลดโลกร้อนและสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีเวทีเสวนาหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน” โดยผู้แทนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ 4 พื้นที่นำร่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน และผู้แทนชุมชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ ได้รับรู้แนวทางการบริหารจัดการของเสียในชุมชนและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืนต่อไป