ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดอบรม ช่างไฟฟ้าในอาคาร ปี’62

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้บริการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ให้บริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และ7 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ที่กำหนดให้สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะต้องมีการสอบ เพื่อขอใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ ดังนั้นผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศ ต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกำหนด ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองในการประกอบอาชีพ ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประจำปี 2562 ดังนี้

– วันที่ 23 – 25 ม.ค. 2562        อบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

– วันที่ 15 ก.พ. 2562               สอบประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

– วันที่ 20 – 22 ก.พ. 2562        อบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

– วันที่ 18 มี.ค. 2562               สอบประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

– วันที่ 20 – 22 มี.ค. 2562        อบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

– วันที่ 8 เม.ย. 2562                สอบประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

– วันที่ 24 – 26 เม.ย. 2562       อบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

– วันที่ 13 พ.ค. 2562               สอบประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

– วันที่ 15 – 17 พ.ค. 2562        อบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

– วันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2562        อบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

– วันที่ 27 มิ.ย. 2562               สอบประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

 

หลักสูตรดังกล่าวเหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป   ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูล/ข่าวสารได้ที่ Facebook Page ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ นายจามิกร ไต่วัลย์ 089-777-9456 และ นางสาววรนุช อนุสาร  089-786-6190

 

ขวัญฤทัย ข่าว/วรนุช ภาพถ่าย