สปส. จัดประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 61 “Social Security towards Social Protectin for All : ประกันสังคมสู่หลักประกันถ้วนหน้า”

นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2561 “Social Security towards Social Protectin for All : ประกันสังคมสู่หลักประกันถ้วนหน้า” ในวันที่ 17 ธันวาคม  2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจ ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถในทักษะอาชีพ มีรายได้ ที่มั่นคง มีสวัสดิภาพในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่อง การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมอย่างทั่วถึงตามแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์การคุ้มครอง และเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงานได้มีนโยบาย  ในการพัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานทุกกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดเป้าหมายในอีก 5 ปี จะต้องมีแรงงานอาชีพอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ได้ 5 ล้านคน จากแรงงานนอกระบบทั้งหมด 21 ล้านคน ให้มีหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม จึงได้ขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบเพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม เท่าเทียม กองทุนมีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่หลักประกันทางสังคมถ้วนหน้า (Social Security towards Universal Social Protection for All) โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้จากวิทยากรรวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานประกันสังคมไปสู่หลักประกันทางสังคมถ้วนหน้า

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการประกันสังคมประจำปี 2561 ในครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในระบบประกันสังคมให้ทุกภาคส่วน ให้เห็นถึงคุณค่าและความจำเป็นของระบบประกันสังคมที่มีต่อคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือร่วมกัน ซึ่งการจัดประชุมวิชาการฯ ภายใต้หัวข้อ “Social Security towards Social Protection for All: ประกันสังคมสู่หลักประกันทางสังคมถ้วนหน้า” ผู้ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม กรรมการและอนุกรรมการของสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง นักวิชาการ นักวิจัย สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ประมาณ 450 คน โดยในช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง “ประกันสังคมโดนใจ” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้วยหลักประกันทางสังคมถ้วนหน้า” และมอบรางวัลให้แก่หน่วยบริการของสำนักงานประกันสังคมที่ได้รับรางวัล SSO Good Practice Award พร้อมการบรรยายเรื่อง “การขยายความคุ้มครองทางสังคม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “สูงวัยอย่างมีคุณค่ากับหลักประกันทางสังคมของประเทศไทย” และปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ “หลักประกันทางสังคมใครได้ใครเสีย” สำหรับกิจกรรมภายนอกห้องประชุมประกอบด้วยนิทรรศการทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานของหน่วยบริการที่ได้รับรางวัล SSO Good Practice Award และกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนางานสำนักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลตรงตามความต้องการของสมาชิกกองทุนฯ โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ อันจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

……………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน