ประกันสังคมจับมือกรมการพัฒนาชุมชนร่วมขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า”

ายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชน ในโอกาสร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กับ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561     ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ว่า กระทรวงแรงงาน         โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่างๆ ทั้งการให้แรงงานอิสระเข้าถึงหลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วน เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันที่ดี เหมาะสมในการดำรงชีวิต โดยในวันนี้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ตนขอขอบคุณ  ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ให้ความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่ม OTOP กลุ่มสตรีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ให้เห็นถึงความสำคัญในการเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม ให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคุ้มครองและความสำคัญของการมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงโดยสมัครมาเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งกระทรวงแรงงานมีนโยบายในการกำหนดเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2561 – 2565) จะมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านคน โดยจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติของสำนักงานประกันสังคมในระดับพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุม เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

……………………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ  สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 / www.sso.go.th