สถาบันคุ้มครองเงินฝากมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด ‘Safe It Up คุ้มครอง เพื่อคุณ Read and Wrap Up’

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA โดย นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณกับผู้ชนะโครงการประกวด ‘Safe It Up  คุ้มครอง เพื่อคุณ  Read and Wrap Up’ ได้แก่ นายวชิรวิชญ์ ศรีดวงมณีฉาย ผู้ชนะเลิศการประกวดอันดับที่ 1 (ลำดับที่ 1 จากซ้าย), นายสุวัจ ดิษฐพันธ์ ผู้ชนะเลิศการประกวดอันดับที่ 2 (ลำดับที่ 2 จากซ้าย), นางสาวมาลินี กิ่งใหญ่ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย), นางสาวจุฬารัตน์ เงาะเศษ (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) และนางสาวสิริลักษณ์ ชูรัตน์ (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) จากทีมเอฟเอ็ม ผู้ชนะเลิศการประกวดลำดับที่ 3 ณ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก