นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตร และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ.เชียงใหม่

17 ธันวาคม 2561 13.30 น. นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยม สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการโคนมทดแทน ดูงานFeed Center เยี่ยมชมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม นมชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการฟาร์มดีเด่น ร่วมงานโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผวจ.เชียงใหม่ นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จำกัด ปศข.5 ผอ.สทป. ผอ.สอส. ผอ.สพพ. ผอ.กผส. ปศจ.ลำปาง หน.ด่านฯเชียงใหม่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ร่วมคณะ