กคช. ทำ MOU แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ต่อต้านการรับสินบน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนโยบายป้องกันและต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด” พร้อมมอบนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส โดยมี ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้มีความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ณ ห้อง วทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการเคหะแห่งชาติ พร้อมประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบเกียรติบัตรให้กับทุกฝ่าย/ศูนย์/สำนัก/คณะ ที่เข้าร่วมนโยบายในครั้งนี้อีกด้วย