กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน “การเข้าถึงความยุติธรรม” (Access to Justice)

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพ ฯ กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน “การเข้าถึงความยุติธรรม” (Access to Justice)  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2561 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีนายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน H.E. Amb. Barry Desker ผู้แทนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจากประเทศสิงคโปร์ และ Ms. Deirdre Boyd – UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative กล่าวต้อนรับ

นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า สำหรับการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในชีวิต การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่จำเลย การดำเนินการของภาครัฐเพื่อดูแลนักโทษ การอภัยโทษและการลดหย่อนโทษ กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วม และได้ยินดีกับการเปิดตัวผลการศึกษาของ AICHR  เรื่อง “การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” และเน้นย้ำความสำคัญของประเด็นหลัก 3 ประเด็นที่จะมีการหารือตลอดการประชุมฯ คือ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในชีวิต (Right to life) และกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก (Juvenile Justice) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่มีการกล่าวถึงทั้งในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายหลายฉบับ ฯลฯ รวมทั้งสอดรับกับการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision 2025) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้วย

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการประทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ได้เน้นย้ำความเชื่อมโยงระหว่าง 3 ประเด็นหลักในการประชุมในครั้งนี้ กับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ AICHR กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ นอกจากนั้น ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่ทุกภาคส่วนร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการเข้าถึงความยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพื้นฐานแนวคิดการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยที่มุ่งส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน เพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)  และหวังว่าจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างกัน รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกัน และได้ยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการให้ความร่วมมือกับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนในฐานะประธานอาเซียน ต่อไป

…………………………………………….

กล่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร/กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ