ปปง. ประกาศ “เจตจำนงสุจริต” รับปีใหม่ เพื่อสร้างธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้ทุจริต

พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดตั้ง   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปง. เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงประกาศ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่า สำนักงาน ปปง. จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า การขับเคลื่อนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส คือ การให้ เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงานและแก้ไข   ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและมีความพร้อมที่จะรับผิดในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน  ๔. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน คือ มาตรฐานและคุณธรรม       ในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ เปิดเผยหรือแจ้งนโยบายในการบริหารงานให้ทราบล่วงหน้า ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาสิ้นปีเป็นช่วงเวลาที่มีการอวยพรและส่งความปรารถนาดีให้กัน ดังนั้น หากประชาชนมีข้อมูลหรือมีเบาะแสเรื่องการทุจริตตามความผิดมูลฐานหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สามารถส่งข้อมูลร้องเรียนมายังสำนักงาน ปปง. ผ่านช่องทาง สายด่วน ปปง. 1710 หรือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 02 219 3600 ต่อ 1095 ในวันและเวลาราชการ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนมาทางสื่อออนไลน์ที่ www.amlo.go.th/acoc

 

  

                      สายด่วน ปปง. 1710                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต