ผส. ร่วมรณรงค์กิจกรรม “คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ร่วมทำความดี”

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมทั้งกล่าวน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน  จากนั้นนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ จำนวนประมาณ ๕,๐๐๐ คนประกอบด้วย ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ภาคีเอกชนหลักของรัฐบาล ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ นักเรียนที่อยู่ในเขตจัดกิจกรรม ตัวแทนภาคประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เดินจากทำเนียบรัฐบาลไปตามคลองเปรมประชากร สิ้นสุดที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ระยะทาง ๕.๔ กิโลเมตร เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP