ผู้ว่าการ กคช.รับรางวัลเกียรติคุณผู้นำองค์กรดีเด่นประจำปี 2561 โดยยึดมั่นตามรอยพระยุคลบาทของรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติรับรางวัลเกียรติคุณ “ผู้นำองค์กรดีเด่น” ประจำปี 2561 จากสองหน่วยงาน โดยยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมขับเคลื่อนการเคหะแห่งชาติให้เป็น “การเคหะแห่งชาติ 4.0 โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน”

          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับรางวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี 2561 สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น จากโครงการเชิดชูเกียรติ “ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 โดย นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ (กรมประชาสัมพันธ์) ซอยอารีย์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็น
ราชสักการะและเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนในการนำแบบอย่าง “พ่อดีเด่น” “ลูกตัวอย่าง” และ “บุคคลต้นแบบตัวอย่าง”ที่ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท มาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นจากงานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561 พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร จากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาและหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์อีกรางวัลหนึ่งด้วย

ดร.ธัชพล กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณจากทั้งสองหน่วยงาน ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมยึดมั่นในหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดไป สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการเคหะแห่งชาติ ภายหลังจากที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการมาแล้ว 2 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2561 ได้เข้ามาสานต่อโครงการต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันองค์กรให้ทันสมัยเป็น “การเคหะแห่งชาติ 4.0 โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน” สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลซึ่งขับเคลื่อนประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการให้บริการ มีระบบการจองบ้านออนไลน์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อโครงการที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความมีน้ำใจ และช่วยเหลือประชาชนทุกระดับให้มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ในวิทยาการใหม่ๆ ตามกระแสโลก         ที่เปลี่ยนแปลง และมีความร่วมมือร่วมใจสามัคคีในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป