อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดงานสนทนากลุ่มย่อย โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น ๔ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานเปิดงานสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อยที่มาจากหลากหลายอาชีพ ได้นำประสบการณ์ มุมมองต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ แบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง) โดยมี รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (นางสิรินุช อันตรเสน) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP