อาชีวะเชียงราย เปิดบ้าน ชิมเค้ก ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพในปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสถานศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการบูรณาการ ความรู้ ทักษะวิชาชีพ ที่ผู้เรียนสามารถสร้างเสริม ต่อยอด ให้เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) เชียงราย เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพอย่างแท้จริงแก่ผู้เรียน โดยบูรณาการทุกสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ได้แสดงผลงาน และความรู้ ความสามารถให้ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชิมเค้ก เปิดบ้านงานอาชีพ ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 15”

การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการจัดในรูปแบบของเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ ที่จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 15 ทั้งนี้เพื่อต้องการเผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ในรูปแบบ        เค้กและคุกกี้ ภายใต้ชื่อการค้า “ชมพูพันธุ์ทิพย์” ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ด้านนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) เชียงราย กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านงานอาชีพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-30 ธันวาคม 2561 ซึ่งภายในงาน มีการแสดงผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ แนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี มีการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต        การสาธิตแต่งหน้าเค้ก ชิมเค้กและคุกกี้ การออกร้านของสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นการตีกลองสะบัดชัย การแสดงบนเวที การแสดงแฟชั่นโชว์ การแข่งขันเกมส์ทางวิชาการ และฝึกอบรม 108 อาชีพ

ผู้อำนวยการวอศ.เชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศกาลการชิมเค้กและของขวัญปีใหม่ เริ่มจัดมาตั้งแต่   ปี 2546 เป็นการบูรณาการของนักเรียน นักศึกษา ในทุกสาขาวิชา ซึ่งในช่วงแรกๆ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก รวมทั้ง วอศ.เชียงราย ยังได้คิดผลิตภัณฑ์คุ้กกี้คอนเฟลก เป็นครั้งแห่งแรกของวงการเบเกอรี่ไทย  แต่ยังไม่ติดตลาด จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกใจลูกค้า เช่น ซาลาเปาไส้เยอะ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นักศึกษา จะได้รับส่วนแบ่ง และรายได้ตามสัดส่วนของการดำเนินงาน ในปี 2560 ที่ผ่านมายอดจำหน่ายเค้ก และคุกกี้ สูงถึง 1.4 ล้านบาท จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย โดยในวันเสาร์หน้าวิทยาลัยฯ จะเปิดเป็นถนนคนเดิน นักเรียน นักศึกษา จะให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของนักศึกษาเอง อาทิ งานเครื่องหนัง งานเปเปอร์มาเช่ การสอนแต่งหน้าเค้ก การแต่งหน้าคัพเค้ก ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน สามารถใช้ทักษะวิชาชีพได้ครบทุกทักษะ และสร้างความคุ้นเคยกับประชาชนที่เข้ามา     ชมงาน เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

เลขาธิการฯ กล่าวปิดท้ายว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนด้านวิชาชีพ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้ง แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการจัดการศึกษาระบบทวีภาคี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะเลือกเรียนต่อในสายอาชีพ สามารถเลือกเรียนต่อในสายอาชีพที่ตนชอบ   มีความถนัด และสนใจ ซึ่งจะมองเห็นอาชีพในอนาคต อีกทั้ง ผู้ปกครอง จะเข้าใจระบบการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพอาชีวศึกษา ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลให้ผู้เรียนมีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืนยั่ง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.