สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม วันดินโลก ประจำปี 2561 (World soil day 2018)

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดน่าน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม วันดินโลก ประจำปี 2561 (World soil day 2018) “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร จัดงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยการจัดงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน และนางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังพิธีเปิดงาน นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ชมการบรรยายสภาพปัญหาลุ่มน้ำน่าน มิติดินกับแนวทางการพัฒนา เยี่ยมชมนิทรรศการการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน และการเสวนา เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาลุ่มน้ำน่าน” ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหมอดินอาสา ปราชญ์เกษตร และองค์กรเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างการรับรู้และเข้าใจในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาที่ดินมาดำเนินการจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การจัดงานในครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หมอดินอาสา เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานวันดินโลก จำนวน 1,110 คน