สค. และ ธ.ก.ส. จับมือกันขับเคลื่อนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้นแบบ

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค สะพานขาว กรุงเทพมหานคร นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการสัมมนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้นแบบ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นสมาคมฯ ต้นแบบ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสมาคม ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส., เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และ สค. รวมจำนวนกว่า 500 คน

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า สค. ในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาศักยภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้ประสานความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และเกณฑ์มาตรฐานสมาคมฯ เพื่อให้สมาคมฯ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในวันนี้ได้ได้รับเกียรติจาก นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารนโยบายการสร้างความเข้มแข็งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ด้วย

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ มากขึ้น นอกจากจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจการสมาคมฯ ซึ่ง นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว สค. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เองแล้ว ยังได้มีการเปิดตัวแนะนำการเข้าใช้งานหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การฌาปนกิจสงเคราะห์” (E-learning) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรอบรมออนไลน์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ความรู้ นอกจากนี้ ยังมีระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ และโปรแกรม CHAPA อีกด้วย

“การดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรการอบรมออนไลน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการดำเนินงานเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้มีมาตรฐาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้นแบบต่อไป” นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย

——————————