กระทรวงพม.ให้การต้อนรับMr. IM Hong Jae ผู้อำนวยการบริหาร ASEM Global Ageing Center และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะ

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอภิชาต อภิชาติบุตร) ให้การต้อนรับ Mr. IM Hong Jae ผู้อำนวยการบริหาร ASEM Global Ageing Center และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อแนะนำรายละเอียดการดำเนินงานของ ASEM Global Ageing Center และหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ASEM Global Ageing Center ในอนาคต โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) และข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมในการต้อนรับดังกล่าวด้วย