อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างความพร้อมเพื่อการบริหารงานในฐานะผู้นำขององค์กรในอนาคต

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (การยกระดับขีดสมรรถนะ (ระดับชำนาญการพิเศษ) การเป็นผู้นำอย่างมีคุณภาพ) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในองค์กร และสร้างทักษะ เสริมสร้างสภาพแวดล้อม ความพร้อมในการบริหารสำหรับการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับการบริหารงานในฐานะผู้นำขององค์กรในอนาคต และเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด โดยมีข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการอบรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปิกนิก ซอยรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ในวันนี้ วิทยากรบรรยายพิเศษจากภาคเอกชน (อาจารย์ศิริวรรณ ศิริอารยา) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ผู้นำยุคก้าวไกลไทยแลนด์ ๔.๐”

 

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP