กพร. สมัครฝึกอบรมโลจิสติกส์ ฟรี ฝึกจบมีงานทำ

กพร. กระทรวงแรงงาน ปั้นคนโลจิสติกส์ อบรมฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน มีงานรองรับหลังจบฝึก หวังเสริมธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ สร้างไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อินโดจีน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการขนส่ง การผลิตสินค้า หรือการบริการของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน กพร. กระทรวงแรงงาน จึงได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) คาดว่าจะพัฒนากำลังคนได้ 171,185 คน แบ่งเป็นดำเนินการภาคการศึกษา 22,560 คน และภาคการพัฒนาอีกจำนวน 148,623 คน


นายสุทธิ กล่าวต่อไปขณะนี้สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งจากการขยายตัวด้านคมนาคม และการค้า การลงทุนด้านต่างๆ กพร.จึงร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ดำเนิน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ในการเปิดโอกาสให้คนทำงานและประชาชนทั่วไป ได้เข้าฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร การขนส่งทางทะเลและอากาศ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การตลาด ภาษาอังกฤษสำหรับการขนส่งทางเรือและทางอากาศ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 240 ชั่วโมง โดยภาคทฤษฎีดำเนินการระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม- 22 มิถุนายน 2561 และฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน. – 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้ามาทำงานในสายงานโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ และด่านศุลลากร คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี เป็นผู้ว่างงาน จบการศึกษาระดับป.ตรี ไม่อยู่ระหว่างการอบรมหรือศึกษาต่อ สนใจสมัครได้ที่ร้านกรมพัฒน์ สายด่วน 1506 ต่อ 4 หรือ 02-245-1707 ต่อ 1018 และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 02-018-2800 ต่อ 8901-8902, 095-759-8058, 095-174-2589” อธิบดีกพร.กล่าว