พก. จัดงาน “เปิดบ้าน เปิดใจ (Open House Open Mind)” ครั้งที่ 1 หวังลดอัตราการส่งคนพิการเข้าสถานคุ้มครองฯ พร้อมเปิดศูนย์นำร่องดูแลคนพิการในช่วงกลางวัน (Care Service) ต้นแบบสถานคุ้มครองฯ ทั่วประเทศ

วันที่ 14 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดงาน “เปิดบ้าน เปิดใจ (Open House Open Mind)” ครั้งที่ 1 และเปิดศูนย์นำร่องดูแลคนพิการในช่วงกลางวัน (Care Service) โดยมี นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้แทนชุมชน ครอบครัวคนพิการ หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ในสังกัด พก. จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมงาน

นางสาววิจิตา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการทางสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจสำคัญในการเสนอนโยบายและจัดทำแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการการให้การคุ้มครองสวัสดิภาพกับคนพิการในรูปแบบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคคลออทิสติก ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วม ทั้งนี้ จากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้ครอบครัวประสบปัญหาการให้การดูแลคนพิการ รวมทั้งสังคมส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและ คนพิการจะสามารถใช้ชีวิตได้ดีกว่าการอยู่บ้าน

นางสาววิจิตา กล่าวต่อไปว่า จากสถิติคนพิการที่อยู่ในการอุปการะ ดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 11 แห่ง ในสังกัด พก. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) มีจำนวน 4,498 ราย ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงมาก หากเทียบกับจำนวนบุคลากรที่ให้บริการ  โดยเจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องรับผิดชอบดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการต่อ 15 ราย ส่งผลให้คนพิการอาจได้รับการดูแลได้อย่างไม่ทั่วถึง เพื่อให้สังคม ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการคนพิการ มีความเข้าใจและทราบถึงบริบทการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ พก. โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จึงได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน เปิดใจ (Open House Open Mind)” ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับภารกิจงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ รวมทั้งหาแนวทางร่วมกันในการคุ้มครองดูแลคนพิการ เพื่อลดอัตราการส่งคนพิการเข้ารับการอุปการะในสถานคุ้มครองฯ พร้อมเปิดศูนย์นำร่องดูแลคนพิการในช่วงกลางวัน (Care Service) เพื่อช่วยลดภาระครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาในการดูแล  คนพิการช่วงเวลากลางวัน ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่แรก เพื่อเป็นต้นแบบและจะขยายให้ครอบคลุมไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ทั้ง 11 แห่ง ในสังกัด พก. ทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเปิดให้เยี่ยมชมการดำเนินงานคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการของหน่วยงาน ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และอาชีวบำบัด การแสดงนวัตกรรมในการดูแลคนพิการ สาธิตการซ่อมอุปกรณ์/เครื่องช่วยความพิการ การเยี่ยมชมการจัดบริการและสภาพแวดล้อมภายในสถานคุ้มครองฯ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม

“กิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านเพื่อให้สถานคุ้มครองฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลคนพิการ และได้บอกเล่าถึงภารกิจที่ทางหน่วยงานรับผิดชอบ รวมถึงการได้รับทราบถึงปัญหาของครอบครัวคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลคนพิการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะทำให้ทุกภาคส่วนที่ทำงานกับคนพิการได้มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว และการมีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการในชุมชน เกิดเป็นสังคมที่คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ และที่สำคัญคนพิการสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและทุกคนในสังคมได้อย่างปกติและ มีความสุข” นางสาววิจิตา กล่าวในตอนท้าย

##########################