ปปง.“งดให้ ไม่รับของขวัญ ทุกเทศกาล”เพื่อสร้างความโปร่งใสป้องกันการทุจริต เน้นประหยัดและอวยพรออนไลน์

พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ในช่วงเวลาสิ้นปีเป็นช่วงเวลาที่มีการอวยพรและส่งความปรารถนาดีให้กันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่โปร่งใสภายในหน่วยงานมิให้เกิดการทุจริต และส่งเสริมค่านิยม ในการประหยัด มัธยัสถ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จึงประกาศ “นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด” สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงาน ปปง. ทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นๆ ดังนี้

๑. งดการให้ การรับ หรือการเรียกร้อง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด      โดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด ๒. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือการอวยพรผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการ   ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพี่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด

ทั้งนี้ การประกาศนโยบายดังกล่าว นอกจากจะเป็นการกำหนดแนวทางให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตของสำนักงาน ปปง. แล้ว ยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่คำนึงถึงอามิสสินจ้างและกำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ และสอดคล้องกับ “นโยบายงดรับของขวัญ” หรือ No Gift Policy ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตอีกแนวทางหนึ่ง

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้สำนักงาน ปปง. จะมีการประกาศนโยบายดังกล่าวออกมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปฏิบัติตาม แต่เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปง. เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จำเป็นต้องมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังจากภาคประชาชนด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากประชาชนมีข้อมูลหรือมีเบาะแสเรื่องการทุจริตตามความผิดมูลฐานหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สามารถส่งข้อมูลร้องเรียนมายังสำนักงาน ปปง. ผ่านช่องทาง สายด่วน ปปง. 1710 หรือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 02 219 3600 ต่อ 1095 ในวันและเวลาราชการ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนมาทางสื่อออนไลน์ที่  www.amlo.go.th/acoc

 

                      สายด่วน ปปง. 1710                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต