รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ง. เผยความคืบหน้าตรวจสอบยึดทรัพย์ผู้ต้องหาคดีเมจิกสกินย้ำทำงานตามหลักฐานตำรวจ

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่  12 – 13 ธันวาคม 2561 ประเด็น     ความคืบหน้าเกี่ยวกับรายคดีบริษัทเมจิก สกิน จำกัด โดยมีเนื้อหาระบุข้อความว่า “การแจ้งให้ผู้เสียหายทั่วประเทศ    ให้นำหลักฐานการเสียหายเพื่อไปขอเฉลี่ยทรัพย์ ให้นำหลักฐานไปแจ้งที่ ปปง. ยื่นความจำนงเพื่อเฉลี่ยทรัพย์ในคดีนี้ แสดงตัวภายใน 30 วันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศ แต่สามารถไปยื่นก่อนได้ พร้อมเตรียมแจ้งข้อหากับศิลปินดาราที่เกี่ยวข้องกว่า 50 คน” นั้น

เนื่องจากการนำเสนอข่าวในกรณีดังกล่าวที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ สำนักงาน ปปง. จึงขอแก้ไขข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนประชาชน                 จึงจะสามารถยื่นแบบคุ้มครองสิทธิได้ ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงขอให้ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายในกรณีดังกล่าว ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. ที่ www.amlo.go.th เป็นระยะๆ หรือหากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อสอบถามมายังสายด่วน ปปง. 1710 ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลข่าวให้ถูกต้องต่อไป