กรมควบคุมโรค ชี้แจงผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยขอความร่วมมือไม่ให้มีการจัดรูปแบบหรือการจัดสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโฆษณาตราสินค้า ซึ่งเป็นการสื่อสารการตลาดที่ผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความตระหนักให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และไม่กลายเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่จะมาถึงนี้

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่กรมควบคุมโรค  นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมี ผศ.ดร.บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ  ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ และ ดร.อำนาจ บุบผามาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวว่า ในวันนี้กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานคณะกรรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้เชิญตัวแทนผู้จำหน่ายขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศ เข้าร่วมรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยขอความร่วมมือไม่ให้มีการจัดรูปแบบหรือการจัดสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโฆษณาตราสินค้า ซึ่งเป็นการสื่อสารการตลาดที่ผิดกฎหมาย ตามมาตรา 32 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากมีโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังมีโทษปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือให้สถานประกอบการต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรา 29 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคล บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้  ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  รวมถึงมาตรา 30 (5) ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่างอื่น แล้วแต่กรณี  หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน     6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวอีกว่า การชี้แจงในวันนี้ เป็นการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เนื่องจากต้องการเห็นการขับเคลื่อนและการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นเวทีที่จะทำให้ผู้จำหน่ายไม่กลายเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่จะมาถึงนี้ ทั้งนี้ หากบุคคลใดพบเห็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สามารถร้องเรียนผ่านระบบ TAS โดยใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://tas.go.th” หรือโทร. 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค