กรมทางหลวง ศึกษาความเหมาะสมฯ เตรียมสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ร่วมประชุมกรรมการประสานงานด้านเทคนิคร่วมระหว่างประเทศ (ไทย – สปป.ลาว) ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)    เพื่อสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมฯของโครงการ ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งในส่วนการออกแบบสะพาน อาคารด่านพรมแดน (Border Control Facilities)     ฝั่งไทยและฝั่ง สปป.ลาว และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปจะนำโครงการเสนอต่อรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเพื่อพิจารณา โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

สำหรับสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) จะเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน สปป.ลาว  ซึ่งการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการขนส่งทางเรือผ่านด่านพรมแดนบ้านปากแซง จ.อุบลราชธานี โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง จะทำให้ประชาชนเดินทางระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน สปป.ลาว ได้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการเดินทางยิ่งขึ้น

หากประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.6thkongriverbridge.com หรือ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง โทร. 0 2354 1027 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)