Fix it Center อาชีวะอาสาปันน้ำใจให้น้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคนที่มีทักษะฝีมือเข้าสู่ โลกอาชีพเน้นผลิตกำลังคนในระดับฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีสมรรถนะตรงตามต้องการของภาคการผลิตและยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป ซึ่งการจัดกิจกรรม โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) เป็นกิจกรรมที่อาชีวะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำทักษะความรู้ออกให้บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพของตนเอง รวมถึงการแสดงตน ในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ทั้งช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ และระหว่างเทศกาลปีใหม่

 

นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กล่าวว่า ได้รับนโยบายจาก สอศ.ให้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกับโครงการ ดรีมทีม ขันอาสา อาชีวะเพื่อชีวิตที่ดี ซึ่งทางอาชีวะ ได้มาร่วมเปิดบริการให้ประชาชน และร่วมซ่อมแซมโรงเรียนเด็กเล็ก ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด และเครื่องเล่นเด็กของโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างเชื่อม และจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ส่งนักศึกษามาให้บริการตัดผมฟรี ซึ่งโรงเรียนบ้านคลองใหญ่มีนักเรียน ระดับก่อนวัยเรียนและระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 จำนวนทั้งสิ้น 75 คน ครู 5 คน นักการ 1 คน

 

ในการนี้ สอศ. ได้ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบริษัทสับปะรด โพสท์ จำกัด ผู้จัดละคร ฝันให้สุด ดรีมทีม ดำเนินการ “โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)” กิจกรรม “ดรีมทีม ขันอาสา อาชีวะเพื่อชีวิตที่ดี จากพี่ถึงน้อง” ให้บริการประชาชน ประกอบด้วย การให้บริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ แนะนำสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ที่บริเวณโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ในส่วนของโรงเรียนเด็กเล็กได้จัดซ่อมพัดลมเพดานให้ทุกห้องเรียน ตรวจเช็คหลอดไฟและระบบไฟฟ้าทั้งหมด ซ่อมเสริมตะแกรงกันนก ทาสีซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ที่ชำรุด รวมไปถึงบานประตู หน้าต่าง ของอาคารเรียนไม้ ซ่อมแซมแทงค์น้ำ สำหรับใช้ดื่ม รวมตัดผมให้นักเรียน และชาวบ้านในละแวกชุมชน ที่มาขอรับบริการ

นายบุญลือ กล่าวปิดท้ายว่า การทำกิจกรรม fix it Center เป็นการสร้างความมั่นใจในวิชาชีพที่นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนมา ว่า สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดกับนักเรียนโรงเรียนเด็กเล็ก และรุ่นพี่อาชีวะ เปิดโลกทัศน์อันกว้างไกล ให้กลับ นักเรียน นักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการสร้างตนอยู่ในสังคมได้อย่างดีในอนาคต ////////// กลุ่มประชาสัมพันธ์สอศ. 13 ธ.ค.61