รมว.พม. เปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร การญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๑” โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมมอบรางวัลคนพิการต้นแบบจังหวัดอุดรธานีและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีการจ้างงานดีเด่น จากนั้นเดินทางต่อเพื่อลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย ณ วัดอรัญญิกกาวาส (วัดน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัยของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๓ ราย ได้แก่ รายที่ ๑ นายสัญญา ทองแสน อายุ ๖๙ ปี ได้รับการช่วยเหลือด้วยบ้านน้อยพอเพียงในโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม  รายที่ ๒ นางทองวัน นาคสุวรรณ์ อายุ ๗๙ ปี ได้รับการช่วยเหลือด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ และรายที่ ๓ นางหอม ศิลาทอง อายุ ๗๑ ปี ได้รับการช่วยเหลือด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ

ทั้งนี้ ตำบลหนองสองห้องเป็นตำบลที่มีการขับเคลื่อนงานบูรณาการทุกช่วงวัย และประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ คนพิการต้นแบบจังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๙ สภาเด็กและเยาวชนต้นแบบ ปี ๒๕๖๐ ผู้สูงอายุดีเด่น สาขาภูมิปัญญา ปี ๒๕๕๙ ผู้สูงอายุดีเด่น สาขาจิตอาสา ปี ๒๕๖๐ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปดีเด่น และโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๑  และจากนั้นมีการมอบบ้านพอเพียงชนบท จำนวน ๑๕๐ หลัง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานจากชาวชุมชนตำบลหนองสองห้องด้วย

 

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP