กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมการแพทย์ และภาคีเครือข่ายประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561)  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์  ร่วมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (The International Conference on Occupational  and  Environmental Diseases)  ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า “มิติใหม่อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์” (New Dimensions of OEM in a Globalizing World) ซึ่งเป็นการพัฒนาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 450 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ มีการนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่สำคัญสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้  นอกจากนี้ ได้มีการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นในด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 5 ท่าน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานในการพัฒนางานด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง…..

 

**************************************************

ข้อมูลจาก: สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค